• Matek AB säljer kvalitetsmaskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning.

0 Varukorg

GDPR - Integritetspolicy

Inledning
Med anledning av nu gällande dataskyddsförordning, även kallad GDPR, har Matek AB (vidare i texten bland annat benämnd som ”vi”) följande integritetspolicy. Förordningen gäller som lag inom alla EU:s medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandlingen av dennes personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om behandlingen av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har. Det framgår även de möjligheter du har att begära rättelse och i vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.

Vi har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av de personuppgifterna som förekommer i vår verksamhet, är i enlighet med vad som stadgas i lag. Utöver detta syftar behandlingen av personuppgifterna att ske på ett korrekt och öppet sätt.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt med andra uppgifter, kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

När sker behandling av personuppgifter?
Det underliggande syftet och ändamålet i vår insamling av personuppgifter är för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot er, exempelvis:
- Vid offert och prisförfrågningar
- Vid en genomförd försäljning
- Kontaktuppgifter från representanter från tidigare genomförda försäljningar
- Vid informationsutbyte vid mässor
- När du är leverantör till oss
- När du är kund till oss
- När du visar intresse för våra produkter
- När du söker kontakt i övrigt, exempelvis genom e-post eller hemsidan
- När du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

En viss inhämtning av personuppgifter kommer att förekomma vid t ex kreditprövningar, nyuppläggning av kunder/prospekt.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning vilket innebär att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet och syftet. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du har en relation till oss, med andra ord, så länge vi utför leveranser, service, montage, tar emot betalningar och även under tiden garantin löper eller pga särskilda lagkrav. Uppgifterna kommer att gallras ut då de inte längre är nödvändiga, eller aktuella för de ändamål som de samlats in för. Viss information kan komma att hanteras längre då det krävs pga lagkrav, exempelvis bokföringslagen.

Laglig grund, lagring och gallring av personuppgifter
För att på ett lagenligt sätt hantera en personuppgift krävs det att det finns en laglig grund för nämnda hantering. Som laglig grund för behandlingen kommer vi att hänvisa till fullgörandet av avtal och även till en så kallad intresseavvägning avseende ett berättigat intresse. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det att göras i situationerna som presenterats ovan. Vi har även genom en intresseavvägning kommit fram till att de personuppgifter som behandlas har ett berättigat intresse och således krävs inget explicit samtycke från er.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det anses vara nödvändigt för att uppnå det syfte och ändamål som uppgifterna samlades in för.

Överföring av personuppgifter
Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med andra parter. Om vi delar den informationen med en tredje part, är det den som bär ansvaret för att informationen behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Vi kan också behöva delge dina personuppgifter till tredje part för att efterleva rättsliga krav enligt lagstiftning och gällande bestämmelser.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter:
- Vid köp och försäljning av de varor och tjänster som företaget erbjuder. Kommer vissa personuppgifter att behöva delas, då det fyller en identifieringsfunktion mellan beställare och säljare. Det kan förekomma exempelvis vid situationer som frakt, garanti, montering, registreringsfall och dylika ärenden.
- Med parter som tillhandahåller servertjänster, Office 365 och dylikt. Biträdesavtal kommer att ingås med sådana parter där det är passande.
- Vid de fall då vi behöver delge viss information till myndigheter där vi enligt lag är skyldiga detta. Exempelvis genom att delge information till Skatteverket.

Dina rättigheter och val
Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia, ett så kallat registerutdrag av dina personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Du har möjlighet att göra det en gång per kalenderår.

Rätt att få personuppgifter rättade
Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan däremot finnas andra legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart utföra en sådan begäran. Dessa skyldigheter kan härledas från exempelvis bokförings-och skattelagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vi kommer på eget initiativ, alternativt på kundens initiativ, att rätta de uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även begära att dina uppgifter ska raderas eller att dess användning ska begränsas, genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter och personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt, får du gärna kontakta oss eller så kan du vända dig till Datainspektionen.

Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om för- och efternamn, telefonnummer, eventuellt kundnummer och personnummer samt eventuell uppgift om någon specifik information som du behöver. Detta för att kunna säkerställa att den som begär ut uppgifterna är den som informationen berör.

Begäran sänds med rekommenderat brev till:
Matek AB
Koppargatan 19
271 39 Ystad

Om cookies
På våra hemsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas i webbläsaren så att din dator kan kännas igen vid återbesök. Inga personuppgifter sparas i textfilerna och textfilerna är inte skadliga. Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader, men de förnyas efter varje besök. De används bland annat för att föra statistik över antalet användare och vad de tittar på. Du kan välja att blockera dessa cookies men det kan komma att påverka hemsidans funktionalitet.

Sociala funktioner
På våra hemsidor förekommer funktioner för delning på sociala medier, exempelvis via Facebook och Twitter. Dessa funktioner kan komma att registrera din IP-adress och vilka sidor du har besökt på vår hemsida. Vissa av funktionerna behöver använda sig av cookies för att kunna fungera korrekt. Den här policyn gäller inte funktioner som tillhandahålls av en tredje part. När ni går vidare från vår hemsida till en annan hemsida, regleras användningen av deras policys och bestämmelser.

Avslutande kommentarer
Den information som har presenterats här, avseende vår policy vid hantering av personuppgifter, är endast tillämplig i förhållande till vår egen verksamhet och hemsida. Således omfattar inte policyn eventuella länkar till andra hemsidors hantering av dina personuppgifter.

Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i vår policy.

Kontaktinformation
E-post: info@matek.se
Telefon: 0411-555 725
Adress: Koppargatan 19, 271 39 Ystad